ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2565

การขยายผลการใช้งานระบบ Obec Content Center ในวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวาปีปทุม ได้จัดอบรมขยายผลการใช้งานระบบ Obec Content Center ณ ห้องคอม3 โรงเรียนวาปีปทุม โดยมีการแนะนำเครื่องมือในการสร้างสื่อต่าง ๆ และลงมือสร้างสื่อจริงด้วย Canva จากนั้นก็นำสื่อที่ได้ อับโหลดเข้าระบบ Obec Content Center

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2565

ในการจัดอบรมครั้งนี้มี ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์ และนายวัชรินทร์ ติดวงษา รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิด และพบปะผู้เข้ารับการอบรม และมีตัวแทนกลุ่มงานและกลุ่มสาระฯ เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 40 คน

About กลุ่มงาน คอมพิวเตอร์