บุคลากร

นายชัยยศ จระเทศ

นายชัยยศ จระเทศ

ครู
นางสุภาศินีย์ เรืองบุญ

นางสุภาศินีย์ เรืองบุญ

ครูชำนาญการพิเศษ
นายอนันต์ ปัดคำ

นายอนันต์ ปัดคำ

ครู
นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม

นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม

ครูชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย

นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย

ครู
นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์

นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์

ครู